Dla Rodziców

Jadłospis 15.10. – 19.10

jadłospis

.

 

Terminy zebrań i konsultacji z Rodzicami w roku szkolnym  2018/2019:

Godz. 16-17 – konsultacje
Godz. 17.00 – zebranie ogólne na łączniku
Godz. 17.15  – zebrania z wychowawcami

Najbliższe zabranie z Rodzicami w dniu 28.11.2018 r. (środa)

Harmonogram zebrań z Rodzicami:

26.09.2018 r.
28.11.2018 r.
23.01.2019 r.
27.03.2019 r.
15.05.2019 r.

Pochwały, skargi i wnioski Dyrekcja Szkoły przyjmuje we wtorki i środy w godz. 8:00-15:00 oraz w pozostałe dni podczas obecności.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych.

12.10.2018 (piątek) DZIEŃ KEN
31.10.2018 (środa) zespoły ds. PPP
02.11.2018 (piątek) zespoły ds. PPP
21.12.2018 (piątek)
02.01.2019 (środa)

W powyższe dni szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów.

Terminy związane z systemem oceniania w szkole w roku 2018/2019:

Klasyfikacyjne rady pedagogiczne: 22.01.2019 r. (I semestr); 11.06.2019 r. (II semestr).

Zebrania klasyfikacyjne zespołów, w tym ds. PPP –  ustalenia dotyczące ocen przedmiotowych, z zachowania do 18.01.2019 r. (za I semestr) i do 7.06.2019 r. (za II semestr).

Zebrania RP zatwierdzające wyniki nauczania: 29.01.2019 r. (za I semestr); 17.06.2019 r. (za II semestr).

Terminy egzaminów klasyfikacyjnych: 18-19.06.2019 r.

Terminy egzaminów poprawkowych: 28-30.08.2019 r.

Informacja o przewidywanej ocenie niedostatecznej i ocenie nieodpowiedniej lub nagannej: do 21.12.2018 r. (I semestr); 10.05.2019 r. (II semestr).

Informacja o ocenach przewidywanych z przedmiotów w I semestrze: najpóźniej do 8.01.2019 oraz z zachowania: do 15.01.2019; w II semestrze najpóźniej do 28.05.2019 oraz do 4.06.2019 r.

Informacja do rodziców o ewentualnych zagrożeniach oceną niedostateczną: miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.