Dla Rodziców – Informacje Rady Rodziców

Pomoc w okresie zamknięcia stołówek szkolnych

Informujemy, że w czasie, gdy szkoły są zamknięte, a co za tym idzie – dzieci nie mogą spożywać posiłków w stołówce szkolnej, kierownik ośrodka pomocy społecznej ma możliwość przyznania Państwu świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności bądź też świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.


Konto Rady Rodziców:

88 1320 1449 7650 1049 2000 0001

BANK POCZTOWY S.A.

W imieniu Rady Rodziców zachęcamy do wpłaty składki w roku szkolnym 2019/2020 w wysokości 8 zł/ miesięcznie lub 80 zł/ rocznie.


Obiady 2019/2020 

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 cena obiadu w naszej szkole wyniesie 5,00 zł. Dzięki współpracy z Kulczyk Foundation rodzice płacą tylko 3,50 zł za obiad, a reszta pokrywana jest ze środków fundacji. W związku z tym płatność za obiady w poszczególnych miesiącach przedstawia się następująco:

WRZESIEŃ                    11 x 3,50=38,50 zł

PAŹDZIERNIK              22 x 3,50=77,00 zł

LISTOPAD                     19 x 3,50=66,50 zł

GRUDZIEŃ                    15 x 3,50=52,50 zł

STYCZEŃ                        9 x 3,50=31,50 zł

LUTY                             20 x 3,50=70,00 zł

MARZEC                        22 x 3,50=77,00 zł

KWIECIEŃ                    17 x 3,50=59,50 zł

MAJ                               20 x 3,50=70,00

CZERWIEC                    17 x 3,50=59,50 zł

 Środki prosimy przelewać do 15 każdego miesiąca

WPŁATY  DOKONUJEMY   NA  BIEŻĄCO   ZA  DANY  MIESIĄC

(np. : we wrześniu za wrzesień- analogicznie kolejne miesiące)

na konto:

Konto Zespołu Szkół Specjalnych nr 2

Geting Bank S.A.  O/Łódź

77 1560 0013 2030 5980 9000 0007

Odliczeń dokonuje Pani Intendent na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez Państwa telefonicznie lub osobiście. Zwroty będą  przelewane na koniec miesiąca na  Państwa konto bankowe podane w karcie zgłoszenia dziecka na obiady.


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO I KATECHETYCZNEGO 2019/2020
DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE / OPIEKUNOWIE
Informujemy, że uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego i katechetycznego 2019/2020 odbędzie się            2 września 2019 r. /poniedziałek/
Godz. 8.00 Msza Św. w Sanktuarium MBZ ul. Łąkowa
Godz. 9.30 Uroczystość w szkole ul. Karolewska 30/34 /łącznik/
Serdecznie zapraszamy

Szanowni Rodzice i Opiekunowie:

W związku z podjęciem w dniu 5 czerwca 2019 roku przez Radę Miejską w Łodzi Uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Miasta Łodzi” poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat ubiegania się o stypendia szkolne dla uczniów.

Zasady przyznawania stypendium szkolnego dla uczniów

Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej.

Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom szkół publicznych
i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zamieszkałym na terenie Miasta Łodzi.

Procedura udzielania stypendium szkolnego.

Miejsce złożenia wniosku.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej należy składać od dnia 01 września do dnia
16 września 2019 roku w siedzibie Wydziału Edukacji Departament Pracy Edukacji i Sportu UMŁ
ul. Krzemieniecka 2b pokój 102 w godzinach pracy urzędu lub dodatkowo w szkołach podstawowych, gdzie wnioskodawcy będą mogli złożyć lub uzyskać informacje dotyczące pomocy materialnej. Szczegółowy wykaz szkół i harmonogram dyżurów zamieszczamy w załączniku. Możliwość konsultowania wniosków odbywa się już od dnia 26 sierpnia zgodnie z wykazem szkół z załącznika.

Nowy druk wniosku

W roku szkolnym 2019/20 obowiązuje nowy druk wniosku o przyznania pomocy materialnej. Jeśli rodzic ubiega się o przyznanie pomocy dla więcej niż jednego ucznia wypełnia jeden wniosek dla wszystkich dzieci zamieszkujących  w danej rodzinie. Druk wniosku nie wymaga potwierdzenia przez dyrektora szkoły, czy uczeń pobiera naukę w danej placówce.

Szczegółowe informacje dla wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów zamieszkujących na terenie Miasta Łodzi znajdą się po dniu 15 sierpnia 2019 roku na stronach UMŁ:

https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/nauka-i-edukacja/stypendia-i-zasilki-szkolne/

Kryterium dochodowe.

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Na terenie miasta Łodzi miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 złotych.

Okres na który przyznaje się stypendium szkolne:

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

W sprawie stypendium proszę się kontaktować z pedagogiem szkolnym – Panią Małgorzatą Michalską-Kulig, która udzieli wszelkich niezbędnych informacji i pomoże w wypełnieniu poniższego wniosku.

Wniosek do pobrania tutaj: Wniosek-stypendium lub u pedagoga szkolnego.


Specjaliści w szkole oraz instytucje na terenie miasta Łodzi udzielające wsparcia oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Do pobrania: Instytucje pomocowe