Informacje

 

REGULAMIN DLA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU LETNIEGO W MIEJSCU ZAMIESZKANIA
W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W ŁODZI

 1. Uczestnikami półkolonii mogą być uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 oraz innych szkół podstawowych – zgłoszenie dziecka przez opiekuna (karta kwalifikacyjna).
 2. Zajęcia podczas półkolonii odbywać się będą codziennie w terminie 06.2017 – 7.07.2017 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
 3. Nabór na półkolonie trwa od 17 maja 2017 r. do 1 czerwca 2017r
 4. Uczniowie są przyjmowani na podstawie kolejności zgłoszeń, oraz deklarujących pełne dwutygodniowe uczestnictwo w półkoloniach.
 5. O zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu uczestnika organizator informuje po zakończeniu rekrutacji.
 6. Uczniowie niezakwalifikowani będą wpisani na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika uczeń będący w pierwszej kolejności na liście rezerwowej ma prawo zająć jego miejsce.
 7. Po zakończonej rekrutacji i zakwalifikowaniu uczestnika na wypoczynek letni należy dokonać opłaty w wysokości 100 zł za wyżywienie do dnia 10 czerwca 2017 w sekretariacie szkoły.
 8. Szkoła organizuje półkolonie dla 2 grup uczniów – liczba uczniów w grupie uzależniona jest od stopnia ich niepełnosprawności (sprzężenia).
 9. Przyjęcia uczniów odbywają się na podstawie karty zgłoszenia wypełnionej przez rodziców/prawnych opiekunów.(o zakwalifikowaniu się ucznia na półkolonie decyduje kolejność zgłoszonych kart do sekretariatu szkoły).
 10. Zajęcia będą przeprowadzone według planu zajęć z możliwością zmian w zależności od czynników zewnętrznych. O zmianach będą opiekunowie informowani na bieżąco.
 11. Podczas trwania półkolonii dziecko będzie przebywać w świetlicy lub innych pomieszczeniach szkoły pod opieką wychowawców w godzinach ustalonych przez rodziców, jednak nie wcześniej niż od godziny 8.00 i nie dłużej niż do godziny 16.00.
 12. Szkoła zapewnia dzieciom opiekę wychowawczą, ofertę zajęć artystycznych, rekreacyjno – sportowych oraz organizację wycieczek.
 13. Opłata za półkolonie wynosi 100 zł/ za 2 tygodnie półkolonii.
 14. Szkoła zapewnia uczestnikom półkolonii 1 ciepły posiłek dziennie – obiad.
 15. Zapisując ucznia na półkolonie prawny opiekun dziecka wyraża zgodę na realizację planu zajęć półkolonii oraz zobowiązuje się przestrzegać zapisów regulaminu wypoczynku.
 16. Rodzice/opiekunowie proszeni są o zgodne z planem przyprowadzanie i do godziny 16.00 odbieranie dzieci ze szkoły.
 17. Organizator nie zwraca wpłaconej opłaty w przypadku rezygnacji uczestnika już  w trakcie trwania półkolonii.
 18. Organizacja półkolonii uwarunkowana jest liczbą zgłoszonych uczestników.
 19. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do szkoły i z powrotem.
 20. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani napisać stosowne oświadczenie.
 • Karty kwalifikacyjne uczestnika półkolonii składamy do sekretariatu szkoły.
 • Karty kwalifikacyjne wydawane są w sekretariacie szkoły.

Tomasz Szymański