Misja szkoły

MISJA SZKOŁY NA LATA 2018-2023

Zapewnienie wysokiego poziomu wszechstronnego wychowania, edukacji i opieki, terapii oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla każdego dziecka w naszej szkole poprzez:

 • Indywidualizację w zakresie wymagań, metod i form pracy, środków dydaktycznych oraz organizację zajęć w stosunku do każdego dziecka.
 • Systematyczne ulepszanie warunków lokalowych placówki, doposażenie szkoły, poszerzania oferty zajęć edukacyjno – terapeutycznych.
 • Realizowanie nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych w placówce, promowanie wartości edukacji.
 • Aktywizowanie rodziców/opiekunów prawnych jako partnerów szkoły, udzielanie wszechstronnego wsparcia w procesie nauczania i wychowania dziecka.
 • Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, posiadającymi wysokie kwalifikacje zgodnie z rzeczywistymi potrzebami szkoły.
 • Promowanie w środowisku, prezentowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli.

 

WIZJA SZKOŁY

ZSS nr 2 to placówka nowoczesna, specjalistyczna, bezpieczna dla dziecka, otwarta na potrzeby środowiska lokalnego i na każdego ucznia, odważnie podejmująca wyzwania edukacji i zmierzająca w kierunku podwyższania efektywności działań edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych, która:

 1. Jest przyjazna, ma na celu wszechstronny rozwój dziecka – ucznia w zgodzie z wolą rodziców przy wsparciu nauczycieli, wychowawców, wszystkich pracowników szkoły i organu prowadzącego.
 2. Stale podnosi efektywność kształcenia na wszystkich etapach edukacyjnych poprzez innowacyjne działania.
 3. Rozwija właściwą współpracę z rodzicami w procesie kształcenia i wychowania.
 4. Udziela porad specjalistycznych rodzicom, organizuje konferencje, szkolenia specjalistyczne, zajęcia interdyscyplinarne dla Rodziców.
 5. Stosuje skuteczne, nowoczesne, aktywizujące metody nauczania i wychowania oraz pracy terapeutycznej.
 6. Poszerza ofertę zajęć edukacyjno-terapeutycznych, wykorzystując środki pozabudżetowe.
 7. Wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszej edukacji oraz stara się przygotować ich jak najlepiej do samodzielnego życia i funkcjonowania w społeczeństwie.