Historia szkoły

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 90

IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

 Lata 1924 – 1940

    W Łodzi w roku 1924 decyzją  ówczesnych  władz  oświatowych  powołano  Szkołę  Powszechną Specjalną nr 106 w budynku przy ulicy Kilińskiego 100 . W tym okresie kierowniczką placówki była pani Zofia Hofmanówna, a personel stanowiły panie: Hanna Ożogowska, Janina Matzke – Sochaczewska, Wallratusówna, Genowefa Trzęsowska – Szymczykiewicz i Surmówna.

    Szkoła  się  rozrastała. W roku 1928/1929  posiadała  już  6 oddziałów. Lokal przy ulicy Kilińskiego  100  był  za mały, powstała, więc filia szkoły przy ulicy Kilińskiego 116, również w prywatnym czynszowym domu.

    Z dniem 1 lutego 1931 roku kierownictwo szkoły obejmuje pan Julian Jagodziński. Jego starania o poprawę warunków pracy i nowy lokal zostały uwieńczone powodzeniem dopiero w 1933 roku. Szkoła zostaje wtedy przeniesiona do budynku oficyny przy ulicy Kopernika 50. Personel nauczycielski stanowili: Pani Janina Matzke – Sochaczewska, pani Hanna Ożogowska, Paczyńska, panowie, Ogórczak i Sumper. W 1935 roku zostaje adaptowany do celów szkolnych budynek przy ulicy Żeromskiego 68. Dość duże słoneczne sale lekcyjne, dobrze wyposażona w  sprzęt  sala gimnastyczna,  warsztaty  szkolne m. in. stolarski i  krawiecki – dają podstawę  do  dalszego rozwoju szkoły. Szkoła  tam się  też  przenosi. Jest  wtedy sześć  oddziałów, w których pobiera naukę około 100 dzieci. Nadal  kieruje  nią  pan  Julian  Jagodziński  personel  nauczycielski  stanowią:  pani  Sochaczewska,  Hanna  Ożogowska, pani Iwanowska i panowie Ogórczak, Sumper i Petryszyn.

    Z chwilą wybuchu wojny w dniu 1 września 1939 roku nauczyciele pełnili dyżury w ramach służby przeciwlotniczej i przeciwpożarowej. Trzeba było zniszczyć również dokumenty mówiące o przynależności nauczycieli do różnych organizacji, takich jak Związek Zachodni, LOPP, ZNP i inne.

    Po nastaniu działań wojennych- na terenie miasta nauka była prowadzona nadal – również i w tej szkole, aż do 1 stycznia 1940 r, kiedy to wszystkie polskie szkoły na terenie Łodzi zostały przez okupanta zamknięte. Rozpoczęły się prześladowania nauczycieli, personel został rozproszony.

    O losach nauczycieli Szkoły Powszechnej Specjalnej Nr 106 w okresie okupacji nie mamy właściwie żadnych informacji, wiemy tylko, że niektórzy z nich podjęli pracę w tajnym nauczaniu.

 

Lata 1945 – 1965 

  17 stycznia 1945 roku Łódź wyzwolono spod okupacji hitlerowskiej. Rozproszeni po świecie nauczyciele zaczęli wracać do miasta, meldując w Inspektoracie Szkolnym swą gotowość do podjęcia pracy. Szkołami specjalnymi zajmował się wówczas Czesław Kuchowicz, który powierzył pani Genowefie Szymczykiewiczowej zorganizowanie w budynku przy ulicy Żeromskiego 68 Szkoły Powszechnej nr 106. 1 września 1945 roku wydzielono w niej klasy specjalne i oddano pod kierownictwo Irenie Somorowskiej. W rezultacie w budynku utworzyła się druga szkoła pod nazwą Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 59.

    Obok wspomnianych wyżej nauczycieli, pracę rozpoczęły także: Antonina Zborowska, Olga Wasążnikowa, Janina Sochaczewska, Maria Karolewska, Aleksandra Wizgierowa

    Trudna sytuacja lokalowa trwała do końca roku szkolnego 1945/46. Dopiero z dniem 1 września 1946 roku Szkoła Podstawowa nr 106 została przeniesiona na ul. Gdańską nr 90 i budynek przy ul. Żeromskiego nr 68 oddano do wyłącznej dyspozycji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 59. Personel stanowią: kierownik szkoły – pani Genowefa Szymczykiewicz i grono nauczycielskie: Aleksandra Muszyńska, Stefan Paszyński, Janina Sochaczewska Maria Szpakowska, Olga Wasążnikowa, Aleksandra Wizgierowa, Antonina Zborowska.

    Rok szkolny 1947/48 rozpoczęło w 8 oddziałach 163 dzieci. Szkoła stopniowo się rozrastała – były już klasy od I do V. Zmienia się częściowo personel. Obok kierowniczki pani Genowefy Szymczykiewicz pracują: Janina Cedro, Aleksandra Muszyńska, Teodora Nowak, Wiesława Rutkowska, Olga Różycka, Aurelia Jankowska, Antonina Zborowska Felicja Stasicowa.

    W roku szkolnym 1949/50 w 9 oddziałach naukę pobierało 180 uczniów, grono pedagogiczne zaś liczyło 10 osób.

W lutym 1950 roku zostaje założona drużyna Organizacji Harcerskiej, Zarząd Dzielnicowy ZHP. Opiekę nad drużyną z ramienia rady pedagogicznej pełni najpierw pani G. Szymczykiewiczowa a od 1951/52 pani Stanisława Pączkowska.

    W roku 1952/53 drużyna otrzymuje sztandar. W 1957 roku odchodzi na emeryturę pani G. Szymczykiewiczowa – kierowniczka szkoły. Kierownictwo obejmuje była nauczycielka Szkoły Podstawowej 59, a potem kierowniczka SPS 88, a następnie Domu Harcerza – pani Maria Karolewska.

    Zwiększająca się liczba dzieci i oddziałów zmusiła kierownictwo szkoły do szukania nowych sal lekcyjnych. W roku 1962/63 placówka otrzymała 2 sale lekcyjne w Szkole Podstawowej nr 106 przy ul. Gdańskiej 90, gdzie przeniesiono 3 młodsze klasy wraz z nauczycielami: Zofią Tanewską, Bolesławem Majewskim i Barbarą Maciejewską.

    W roku 1963/64 utworzono tam filię Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 59, której kierownikiem został pan Marian Trela. Uczyło się w niej wtedy już około 90 dzieci w pięciu klasach i pracowało 6 nauczycieli. Oprócz wyżej wymienionych pracowali również: pani Jadwiga Stasiak, pani G. Malicka, K. Kątowicz.

    Od 1 września 1965 roku szkoła otrzymała budynek przy ulicy Lipowej 16. Wszystkie klasy, tak z ulicy Żeromskiego 68, jak i filii przy ul. Gdańskiej 90, przeniosły się na ul. Lipową.

 

Lata 1965 – 1978 

W roku szkolnym 1964/65 w Szkole Podstawowej nr 90 przy ul. Zielonej 32 powstały 3 odziały specjalne. Przeszli do nich nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 59 obejmując klasy: I – pan Bolesław Majewski, II – Pani Marta Zawitkowska, III – Pan Bolesław Majewski i R. Piętowski. Kierowniczką Szkoły Podstawowej Nr 90 zostaje pani Janina Salamon. Dochodzą nowe klasy i nowi nauczyciele: W Rutkowska, G. Malicka, J. Wojciechowska, L. Kołodziej, A. Zborowska i Elżbieta Wasilewska – do pracy w świetlicy.

    1 września 1968 roku Szkołę Podstawową Specjalną nr 59 przeniesiono do budynku przy ul. Żeromskiego 10, a w 1969 roku w Szkole Podstawowej nr 90 zlikwidowano oddziały szkoły rejonowej. Już jako Szkoła Podstawowa Specjalna nr 90 placówkę przeprowadzono na ul. Wólczańską 121/123 po Szkole Podstawowej nr 157. W szkole pracowali wtedy: kierowniczka pani Janina Salamon, zastępca pan Bolesław Majewski i 18 nauczycieli.

    W tym samym roku szkoła była organizatorem sympozjum naukowo – praktycznego poświęconemu szkolnictwu specjalnemu na Polesiu. Prężnie rozwijał się szczep harcerski prowadzony przez panie Marię Kubik i Jadwigę Wojciechowską oraz pana Janusza Miksę

    W 1975 roku powstał Szkolny Kabaret „Kleks”, który w 1977 roku przekształcił się w Harcerski Zespół Wokalno – Taneczny ”KLEKS”.

    W obu szkołach specjalnych w dzielnicy zaczęła się zmniejszać liczba dzieci i władze oświatowe podjęły decyzję o ich połączeniu oraz przeniesieniu do nowo wznoszonego budynku szkolnego przy ulicy Karolewskiej 30. Kierowanie pracami związanymi z adaptacją budynku dla potrzeb szkoły specjalnej powierzono panu Bogumiłowi Duńcowi, który następnie został mianowany dyrektorem Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 90 w Łodzi.

Z dniem 1 września 1978 roku Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 59 i Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 90 zostały przeniesione do nowego gmachu przy ul. Karolewskiej 30 w Łodzi i otrzymały nazwę Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 90.

 

Lata 1978- 1991

    Od 1 wrzenia1978 r. w dzielnicy Polesie istniała już tylko jedna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 90 dla dzieci upośledzonych umysłowo. Jej dyrektorem mianowano Bogumiła Duńca.

     2 czerwca 1980 r. odbyła się uroczystość, w czasie której szkoła otrzymała sztandar i imię Marii Grzegorzewskiej. Powstał hymn szkoły, do którego słowa napisał łódzki poeta pan Jerzy Wilmański, a muzykę skomponował pan Ryszard Brzozowski.

    W latach 1978-1991 w Szkole Podstawowej nr 90 bardzo aktywnie działał szczep harcerski im. Marii Grzegorzewskiej. Jesienią 1980 roku rozpoczęto budowę sali gimnastycznej, którą zakończono w 1983 roku. We wrześniu 1984 roku zorganizowano w szkole pierwszy oddział przedszkolny.

    Dyrektor Bogumił Duniec sprawował swoją funkcję do 31 stycznia1985r., a następnie przeszedł do pracy w Kuratorium Oświaty. Po od 1.02.1985r. do 31.08.1987r. kierowanie placówką przejęła pani Helena Fałatowicz.

    Od 1.09.1987 do 31.01.1991 dyrektorem Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 90 został pan Zdzisław Zimnoch.

    Ci sprawni administratorzy dużo wysiłku poświęcali na poprawę warunków nauki i pracy.

 

Lata 1991- 1999

    Od 1 lutego 1991 dyrektorem szkoły został pan Krzysztof Sibielski. Główny nacisk w swojej koncepcji kierowania placówką położył na stworzenie: indywidualnych warunków rozwoju dla każdego ucznia, poczucia bezpieczeństwa i atmosfery twórczej pracy dla dobra wychowanków, skutecznej współpracy z rodzicami i środowiskiem, szkoły otwartej, autonomii nauczycieli. Organizował liczne przedsięwzięcia mające służyć integracji ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze społeczeństwem. Wspólnie z nauczycielami wprowadził najnowsze osiągnięcia pedagogiki specjalnej do procesu edukacji ucznia niepełnosprawnego.

    Szkoła Podstawowa Specjalna nr 90, jako pierwsza z łódzkich szkół specjalnych, już w roku 1994 r. wprowadziła do procesu kształcenia komputery i oprogramowanie edukacyjne, które pomagają w usuwaniu zaburzeń rozwojowych, sprzyjają rozwijaniu umiejętności intelektualnych, wspierają rozwój ucznia.

    Dzięki jego zdolnościom menedżerskim znacznie poprawiła się baza dydaktyczna i materialna szkoły. Dyrektora wspomagali w pracy wicedyrektorzy: pani Aleksandra Głogowska (01.09.87-31.08.91), pani Teresa Antoszkiewicz (01.09.91- 31.08.2003) i od 1995r. pani Janina Bucka.

    Dzięki dużej aktywności i podejmowaniu interesujących przedsięwzięć szkoła zaczęła być znana i rozpoznawalna w środowisku lokalnym.

    Jako pierwsza w Polsce, wspólnie z Polskim Towarzystwem Społeczno – Sportowym „Sprawni Razem”, zorganizowała I i II Mistrzostwa Polski w Pływaniu (1994,1995). W 1996r.  nawiązała kontakty z miastami partnerskimi (Tampere, Odessa, Stuttgart, Mińsk, Chemnitz), by przeprowadzić międzynarodowe mitingi pływackie połączone z warsztatami plastycznymi i wymianą doświadczeń związanych z edukacją uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w innych krajach. Dwukrotnie (1997, 1999), wspólnie z Ambasadą Brytyjską w Polsce, zorganizowała z okazji „Dni Brytyjskich w Łodzi” konkursy plastyczne „Wielka Brytania w oczach dziecka” oraz konkursy krajoznawcze „Najciekawsze miejsca w Wielkiej Brytanii” i wiele innych. Od 1999 r. szkoła ma swoją stronę internetową

 

Lata 1999-2009

    Rok 1999 był dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 90 rokiem w jej historii szczególnym. W wyniku wprowadzenia reformy systemu oświaty w Polsce od 1 września 1999 r. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 90 im. Marii Grzegorzewskiej stała się częścią Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2.

    Ze szkoły 8- klasowej została przekształcona w szkołę 6 -klasową. Jednocześnie powołano do życia 3-letnie Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 56. W 2004 r. powstała również Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1.

    Reforma systemu oświaty postawiła przed nauczycielami wiele nowych wyzwań, zarówno o charakterze organizacyjnym, jak i edukacyjno-wychowawczym. Był to okres wzmożonej nauki wszystkich członków rady pedagogicznej. Wzrastały kompetencje nauczycieli, ale też unowocześniano bazę dydaktyczną szkoły. Aktywnie korzystano z pomocy finansowej udzielanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

    ZSS nr 2 nadal inicjuje, kreuje i organizuje wiele imprez i przedsięwzięć promujących działania uczniów i nauczycieli. Wiele z nich ma zasięg ogólnołódzki, jak np. „Prezentacje”- Tydzień Twórczości Dziecięcej. Uczniowie i nauczyciele odnotowują na swoim koncie mnóstwo sukcesów w przeglądach artystycznych, imprezach sportowych, licznych konkursach przedmiotowych

    We wrześniu 2008 r. pan Krzysztof Sibielski przeszedł na emeryturę i nowym dyrektorem od 01.10.2008r. został pan Tomasz Szymański.

 

Lata 2009-2014

    Dyrektora Tomasza Szymańskiego w jego działaniach wspierają wicedyrektorzy pani Janina Bucka i od 01.09.2009r. pan Robert Pietras.

    W 2009 r. rozpoczęła się modernizacja bazy lokalowej szkoły. W wielu salach wymieniono okna i drzwi, a szkolna scena zyskała nową podłogę. Wyremontowano łazienki i odnowiono dach sali gimnastycznej. Powstała sala doświadczania świata i pracownia integracji sensorycznej. Zakupiono pakiet narzędzi dydaktycznych do pracy metodą M. Montessori. Wiele pracowni zostało doposażonych w projektory multimedialne. W sali matematycznej pojawiła się tablicę multimedialna, dzięki czemu uczniowie mogą przyswajać wiedzę z wykorzystaniem najnowszych technologii, a nauczyciele wykorzystują nowoczesne metody i formy pracy.

    Bibliotekę szkolną skomputeryzowano, a księgozbiór zarchiwizowano na miarę XXI wieku. Nowy wygląd zyskały również front szkoły i wejście. Wokół szkoły posadzono tuje. Obok boiska utworzono miejsca parkingowe dla rodziców uczniów i pracowników szkoły. Przed placówką powstało jedno z najbezpieczniejszych przejść dla pieszych w Łodzi.

    W ramach współpracy ze środowiskiem systematycznie podejmujemy działania na rzecz szkoły otwartej na potrzeby środowiska: Dzień Rodziny, Drzwi Otwarte, warsztaty dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

    21.10.2010r. nasza szkoła była współorganizatorem uroczystych obchodów jubileuszu 50 – lecia Wydziału Nieprzetartego Szlaku Związku Harcerstwa Polskiego

    Stale współpracujemy z licznymi instytucjami, stowarzyszeniami działającymi na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nasi wychowankowie odnoszą wiele sukcesów, uczestnicząc w różnego rodzaju konkursach i imprezach sportowych o zasięgu łódzkim, wojewódzkim i krajowym. Prace uczniów są prezentowane na wystawach, m.in. w Poleskim Ośrodku Sztuki czy w Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi. W sierpniu 2013r. na emeryturę przechodzi pani wicedyrektor Janina Bucka.

Osiągnięcia przedmiotowe:

I miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Matematycznej (2014)
I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim (2014)
I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie o Regionie (2012, 2014)
II i III miejsce w Olimpiadzie Historycznej (2012, 2014)

Osiągnięcia sportowe:

I miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Tenisa Stołowego (2013)
I miejsce w Powiatowym Marszu Patrolowym (2014)
I miejsce w Mistrzostwach Łodzi w Siatkówce Szkół Gimnazjalnych (2014)
I miejsce w Turnieju Piłki Nożnej Szkół Gimnazjalnych (2013)
II miejsce w Mistrzostwach w Piłce Siatkowej (2013)
II miejsce w XI Wieloboju Pływackim (2014)
II miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej i Przerzucanej (2014)

Osiągnięcia ekologiczne i prozdrowotne:

I miejsce w Konkursie Ekologicznym (2009)
I miejsce w Międzyszkolnej Olimpiadzie wiedzy o promocji zdrowia (2010)
II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Ekologiczno-Przyrodniczym (2014)

 

Szkoła jest inicjatorem wielu konkursów i przedsięwzięć:

 • Prezentacje – przegląd twórczości uczniów ze szkół i placówek kształcenia specjalnego
 • Konkurs „Łódź moim miastem” pod patronatem (od 2011 r.): Prezydenta Miasta Łodzi, Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Łódzkiego
 • Konkurs fotograficzny „Łódź dawniej i dziś”
 • Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Środowisku
 • Festiwal Sztuk Wszelakich
 • Przegląd Twórczości Teatralnej Dzieci i Młodzieży „Aniołkowo”
 • Sportowe Mistrzostwa Łodzi Szkół Specjalnych – unihokej, piłka siatkowa przerzucana, piłka nożna (trójki piłkarskie)
 • Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie
 • Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Zabytkach Wielkiej Brytanii

Uczestniczymy w wielu projektach edukacyjnych i sportowych:

 • „Jestem fair” – Łódzki projekt edukacyjny
 • „Dotknij teatru” – Łódzki projekt edukacyjny
 • „Moje miasto bez elektrośmieci” – Ogólnopolski Program Edukacyjny
 • „Działamy wspólnie – jesteśmy prospołeczni”
 • „Rok szkoły w ruchu” – Ogólnopolski Program Edukacyjny

    W szkole prowadzone są dla uczniów wielospecjalistyczne zajęcia rewalidacyjne i dydaktyczno-wyrównawcze.
Stale wzbogacamy ofertę zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Uczniowie uczestniczą w wielu wycieczkach, zajęciach weekendowych, wyjściach na basen, zbiórkach harcerskich oraz akcjach społecznych.

    W 2014 r. szkoła otrzymała wyróżnienie Ministerstwa Edukacji Narodowej za udział w programie edukacyjnym „Rok szkoły w ruchu”. W tym samym roku otwarto nowoczesny plac zabaw dla uczniów sfinansowany w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”.

     W dniach 20 – 21.11.2014r. uroczyście obchodziliśmy jubileusz 90 – lecia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 90 w Łodzi.

    W kwietniu 2015r. szkoła nasza była organizatorem XII Wojewódzkiej Olimpiady Matematycznej dla gimnazjalistów placówek kształcenia specjalnego.

DYREKTORZY I KIEROWNICY SZKOŁY

Szkoła Powrzechna Specjalna Nr 106

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 59

Szkoła Podstawowa

Specjalna Nr 90

1

Zofia Hofmanówna

01.09.1924 – 31.01.1931

 

2

Julian Jagodziński

01.02.1931-31.12.1939

3

Irena Somorowska

01.09.1945 – 31.08.1946

4

Genowefa Szymczykiewicz

01. 09.1946 31.08.1957

5

Maria Karolewska

01.09.1957 – 31.08.1962

6

Edward Ciesielski

01.09.1962-31.08.1968

1

Janina Salamon

01.09.1963-25.02.1972

7

Józef Lisowski

01.09.1968-1970

2

Bolesław Majewski

01.03.1972-31.08.1973

8

Krystyna Braszka

01.11.1970-31.08.1978

3

Kazimiera Kontowicz

01.09.1973- 31.07.1978

 

 SZKOŁA  PODSTAWOWA  SPECJALNA  NR 90

1978r. połączenie

Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 59 i Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 90

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 90

im. Marii Grzegorzewskiej

1.

Dyrektor Bogumił Duniec

01.08.1978    31.01.1984

2.

Dyrektor Helena Fałatowicz

01.02.1985    31.08.1987

3.

Dyrektor Zdzisław Zimnoch

01.09.1987    31.01.1991

4.

Dyrektor Krzysztof Sibielski

01.02.1991    31.08.2008

 

1.     

Wicedyrektor Dyja Maria

01.09.82-31.08.1987

2.     

Wicedyrektor Głogowska Aleksandra

01.09.87-31.08.1991

3.     

Wicedyrektor Antoszkiewicz Teresa

01.09.91-31.08.2003

4.     

Wicedyrektor Bucka Janina

30.10.95-29.08.2013

 

1.

Kierownik świetlicy Sej Janina

21.08.78-31.08.1999

Administracja

Główny księgowy

Kierownik administracji

Sekretariat

Jadwiga Idowska

1982 – 1997

Longina Kuśmierek

1982 – 1989

Barbara Kabzińska 

1971 – 1984

Anna Nadajczyk 

1997

Anna Wojcieszek    

1989 – 1992

Anna Wojcieszek    

1993 – 1996

 

Mirosława Socha    

1992 – 2002

Elżbieta Cieślar       

1994 – 2002

 

Elżbieta Cieślar       

2002 – 2008

Anna Gładysz          

2002 – 2004

 

 

   ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2


 

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 90

Logo gimnazjum-2

 

 

PUBLICZNE GIMNAZJUM SPECJALNE NR 56

logo SPP-2

 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY NR 1

 

Zespół Szkół Specjalnych Nr 2

01.09.1999r. powstanie

Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2

w skład którego wchodzą:

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 90 i Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 56

Zespół Szkół Specjalnych Nr 2

01.09.2004r. powstanie w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2

Szkoły Przysposabiającej do Pracy Nr 1

1.

Dyrektor Krzysztof Sibielski

01.02.1991    31.08.2008

2.

p.o Dyrektora Janina Bucka

01.09.2008    30.09.2008

3.

Dyrektor Tomasz Szymański

01.10.2008 

 

1.     

Wicedyrektor Antoszkiewicz Teresa

01.09.91-31.08.2003

2.     

Wicedyrektor Bucka Janina

30.10.95-29.08.2013

3.     

Wicedyrektor Pietras Robert

01.09.2009

Administracja

Główny księgowy

Kierownik administracji

Sekretariat

Anna Nadajczyk 

1997

Mirosława Socha    

1992 – 2002

Elżbieta Cieślar       

1994 – 2002

 

Elżbieta Cieślar       

2002 – 2008

Anna Gładysz          

2002 – 2004

 

Marzena Pruk          

2008

Marzena Pruk          

 2004 – 2008

 

 

Aneta Krasińska      

2008