Zajęcia metodą Montessori

100_6783

W pracy z wychowankami wykorzystujemy elementy metody Montessori.
Jej cele to przede wszystkim:

– rozwijanie wszechstronnego rozwoju dziecka na miarę jego możliwości              psychofizycznych;
– rozwijanie samodzielności i wiary we własne możliwości;
– osiąganie długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem;
– wypracowanie szacunku do porządku i do pracy;
– kształtowanie postaw wzajemnej pomocy bez wzajemnej rywalizacji;
– rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy w grupie.

W myśl zasady montessorianskiej dzieci od pierwszego dnia systematycznie są wdrażane do utrzymywania porządku w sali, wyposażonej we wszystkie niezbędne pomoce do pracy tą metodą. Pracownia jest dostosowana do ruchowych i fizycznych możliwości uczniów.

 Znajdują się w niej materiały z wszystkich dziedzin, które uczniowie poznają na etapie szkoły podstawowej. Niektóre z nich uczą samoobsługi i samodzielności, inne rozwijają zmysły czy logiczne myślenie. Jeszcze inne pozwalają zrozumieć zagadnienia dotyczące środowiska społeczno – przyrodniczego. Właściwości materiałów (podział na działy, kolejność ułożenia, stopniowanie trudności) tworzą określony zewnętrzny porządek, w pełni przewidywalny, dzięki któremu dziecko wie, jak się w nim poruszać i działać. W sali są materiały tylko w pojedynczych egzemplarzach. Zasada ta ma walory wychowawcze – uczy respektowania wyborów innych osób, dzielenia się i współpracy.

Pomoce w  poszczególnych działach ułożone są według stopnia trudności od lewej do prawej strony. Każdy materiał stawia jeden problem do rozwiązania, każdy następny jest trudniejszy od poprzedniego  o jeden stopień, a więc są ze sobą logicznie powiązane i stanowią całość. Nauczyciel czuwa nad tym, by dziecko pracowało z materiałami ze wszystkich działów i nie powtarzało tych samych zadań.

 W myśl najbardziej znanej maksymy M. Montessori „Pomóż mi zrobić to samemu” nauczyciel niesie tylko niezbędną pomoc, nie wyręczając dziecka w pracy i samodzielnym zdobywaniu doświadczeń. Praca tą metodą zatem pozwala uczniowi być aktywnym, działać, manipulować, doświadczać.