Zajęcia rewalidacyjne

REWALIDACJA MOWY

Rewalidacja mowy prowadzona jest według indywidualnego planu, opracowanego dla każdego dziecka zakwalifikowanego do zajęć na podstawie szczegółowej diagnozy logopedycznej oraz wskazań zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Terapeuta ściśle współpracuje z rodzicami bądź opiekunami ucznia, jego wychowawcą oraz psychologiem szkolnym. Głównym celem zajęć jest podnoszenie poziomu kompetencji językowej i komunikacyjnej uczniów poprzez:

 1. Rozwijanie komunikacyjnego aspektu mowy – porozumiewanie się z otoczeniem, wyrażanie własnych myśli, rozumienie intencji rozmówcy,
 2. Wzbogacanie znaczeniowego aspektu mowy – wzbogacanie słownictwa,
 3. Kształcenie strukturalnego aspektu mowy – umiejętność budowania poprawnych zdań,
 4. Pracę nad formalnym aspektem mowy – poprawna artykulacja.

W terapii stosujemy różnorodne ćwiczenia: 

 • ćwiczenia oddechowe,
 • ćwiczenia fonacyjne,
 • ćwiczenia kształcące słuch fonematyczny,
 • ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej,
 • ćwiczenia wzbogacające słownictwo,
 • ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy,
 • ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej,
 • ćwiczenia autokontroli słuchowej,
 • ćwiczenia artykulacyjne,
 • ćwiczenia słownikowe,
 • ćwiczenia gramatyczne,
 • ćwiczenia mowy dialogowej,
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe.

Dwa gabinety logopedyczne wyposażone są w liczne i atrakcyjne akcesoria oraz specjalistyczne pomoce,  które pozwalają korygować wady i zaburzenia mowy. Wykorzystujemy programy komputerowe, np.: „Mówiące obrazki”, „Zabawy logopedyczne”, „LOGO-gry”, „Sfonem”, „Dyslektyk”, „Słucham i uczę się mówić” Elżbiety Wianeckiej.

Efekty prowadzonej terapii to pozytywne zmiany rozwojowe w zakresie rozumienia mowy oraz spontanicznej aktywności słownej – od pojedynczych słów, poprzez zdania, do mowy wiązanej, dialogowej i opowieściowej.

             

KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA I WSPOMAGAJĄCA

W stosunku do dzieci całkowicie pozbawionych zdolności mówienia lub tych, których  mowa nie spełnia funkcji komunikacyjnych, wprowadzamy wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania, tj.:

 1. Znaki przestrzenno-dotykowe.
 2. Systemy znaków manualnych:
 • Makaton,
 • język migowy (PJM),
 • alfabet palcowy (daktylografia);
 1. Systemy znaków graficznych:
 • zdjęcia i rysunki,
 • C.S. – Picture Communication Symbols,
 • I.C. – Pictogram Ideogram Communication,
 • PECS – Picture Exchange Communication System,
 • alfabet literowy,
 • MÓWik,
 • metody kombinowane.

W pracy wykorzystujemy specjalistyczne programy komputerowe i urządzenia, alternatywne myszki, klawiatury, tablety, komunikatory oraz pomoce o niskiej technologii, tj. tablice wyborów, tablice tematyczne, tablice uczestnictwa, foldery osobiste, książki do komunikacji, zestawy znaków manualnych, np.  PJM czy Makaton.

Osoby niemówiące lub różnymi ograniczeniami mowy nabywają umiejętności wyrażania swoich potrzeb, myśli, odczuć, przyswajania wiedzy, poznają wartości, normy społeczne. Uzyskują nowe narzędzia do komunikacji, które umożliwiają skuteczny kontakt z otoczeniem  i stwarzają warunki do nauki czytania i pisania (adekwatnie do poziomu rozwoju ucznia).

W pracy rewalidacyjnej wykorzystujemy również nowoczesne metody pracy,  takie jak: EEG Biofeedback czy metoda Tomatisa, które wspomagają pracę nad rozwojem mowy i komunikacji.

REWALIDACJA PEDAGOGICZNA

Celem tej terapii jest usprawnianie zaburzonych funkcji psychomotorycznych ucznia.

Posługując się różnorodnymi metodami, nauczyciel:

 • ćwiczy koncentrację uwagi dziecka,
 • doskonali jego sprawność manualną i grafomotoryczną,
 • rozwija percepcję słuchową,
 • dąży do poprawienia percepcji wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • ćwiczy orientację czasowo – przestrzenną.

Podczas zajęć rewalidacji pedagogicznej uczeń doskonali technikę czytania, a także umiejętności czytania cichego ze zrozumieniem oraz wykonywania podstawowych operacji na liczbach. Ma również szansę wyrównać braki w wiadomościach czy umiejętnościach z zakresu różnych przedmiotów.

DSCN1894DSCN1898DSCN1892

.

.

.

.

.

.

REWALIDACJA KOMPUTEROWA

Zajęcia komputerowe stanowią niezwykle atrakcyjną formę rewalidacji i wzbudzają duże zainteresowanie uczniów. Spełniają jednocześnie ważne funkcje: aktywizują naszych wychowanków, usprawniają procesy poznawcze, myślenie, mowę i koordynację wzrokowo-ruchową.

Pracownia informatyczna

.

.

.

.

.

.

.

.

W trakcie zajęć uczestnicy najczęściej:

 • poznają zastosowanie komputera i programu Paint – wykonują prace z zastosowaniem edytora graficznego – stymulowana jest wtedy percepcja wzrokowa i wzrokowo-ruchowa;
 • wykonują trudniejsze ćwiczenia rachunkowe na kalkulatorze;
 • przepisują teksty w edytorze Word i WordPad;
 • wsłuchują się w dźwięki muzyki relaksacyjnej, którą sami wyszukują bądź przynoszą na zajęcia;
 • wykorzystują urządzenia peryferyjne, takie jak: skaner, ksero, projektor multimedialny, tablica multimedialna;
 • zdobywają i pogłębiają swą wiedzę, szukając informacji na określny temat w Internecie;
 • rozwijają procesy myślowe, angażując się w gry edukacyjne i sportowe.

Ponadto uczniowie poznają korzyści i zagrożenia Internetu: uczą się, jak unikać „pułapek” w sieci.

Zajęcia komputerowe prowadzone są w małych grupach, w zindywidualizowanej formie, dostosowanej do możliwości psychofizycznych uczestników.

REWALIDACJA PRZEZ PRACĘ

Uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy uczestniczą w różnorakich zajęciach rewalidacyjnych, w tym – w rewalidacji przez pracę.IMG_5762

Głównym celem tych zajęć jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju wychowanków. Służy temu zachęcanie uczniów do wszelkiej działalności manualnej.
Podczas lekcji poznają oni zatem różne techniki plastyczne. Nabywają nie tylko nowych umiejętności, na przykład szycia, sprzątania czy wyrobu biżuterii, ale również rozbudzają swą wyobraźnię, wrażliwość estetyczną i ciekawość poznawczą.

Prace wykonane przez naszych uczniów biorą udział w konkursach plastycznych, a także są sprzedawane podczas kiermaszów szkolnych.

IMG_5775 IMG_5793 IMG_5767 IMG_5766IMG_5761 IMG_5754