Zajęcia rewalidacyjne

Strona w przebudowie

Rewalidacja funkcji sensoryczno – motorycznych

 Celem tej terapii jest usprawnianie zaburzonych funkcji psychomotorycznych ucznia.

Posługując się różnorodnymi metodami, nauczyciel:

 • ćwiczy koncentrację uwagi dziecka,
 • doskonali jego sprawność manualną i grafomotoryczną,
 • rozwija percepcję słuchową,
 • dąży do poprawienia percepcji wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • ćwiczy orientację czasowo – przestrzenną.

Podczas zajęć rewalidacji pedagogicznej uczeń doskonali technikę czytania, a także umiejętności czytania cichego ze zrozumieniem oraz wykonywania podstawowych operacji na liczbach. Ma również szansę wyrównać braki w wiadomościach czy umiejętnościach z zakresu różnych przedmiotów.

 

DSCN1894DSCN1898DSCN1892

 

 

 

 

 

 

Rewalidacja komputerowa

Zajęcia komputerowe stanowią niezwykle atrakcyjną formę rewalidacji i wzbudzają duże zainteresowanie uczniów. Spełniają jednocześnie ważne funkcje: aktywizują naszych wychowanków, usprawniają procesy poznawcze, myślenie, mowę i koordynację wzrokowo-ruchową.

Pracownia informatyczna

 

 

 

 

 

 

W trakcie zajęć uczestnicy najczęściej:

 • poznają zastosowanie komputera i programu Paint – wykonują prace z zastosowaniem edytora graficznego – stymulowana jest wtedy percepcja wzrokowa i wzrokowo-ruchowa;
 • wykonują trudniejsze ćwiczenia rachunkowe na kalkulatorze;
 • przepisują teksty w edytorze Word i WordPad;
 • wsłuchują się w dźwięki muzyki relaksacyjnej, którą sami wyszukują bądź przynoszą na zajęcia;
 • wykorzystują urządzenia peryferyjne, takie jak: skaner, ksero, projektor multimedialny, tablica multimedialna;
 • zdobywają i pogłębiają swą wiedzę, szukając informacji na określny temat w Internecie;
 • rozwijają procesy myślowe, angażując się w gry edukacyjne i sportowe.

Ponadto uczniowie poznają korzyści i zagrożenia Internetu: uczą się, jak unikać „pułapek” w sieci.

Zajęcia komputerowe prowadzone są w małych grupach, w zindywidualizowanej formie, dostosowanej do możliwości psychofizycznych uczestników.

 

Rewalidacja mowy

Zajęcia z terapii logopedycznej prowadzone są według indywidualnego planu opracowanego dla każdego dziecka. Terapeuta ściśle współpracuje z rodzicami bądź opiekunami ucznia, jego wychowawcą oraz psychologiem szkolnym.

Celami zajęć są przede wszystkim: bogacenie słownika biernego i czynnego, korygowanie wad wymowy, kształcenie form gramatycznych i składniowych wypowiedzi słownych, rozwijanie umiejętności porozumiewania się ze światem zewnętrznym.

W terapii stosujemy różnorodne ćwiczenia: oddechowo-fonacyjne, usprawniające motorykę narządów mowy, rozwijające rozumienie mowy, słuchu fonematycznego czy artykulacyjne. Wykorzystujemy programy komputerowe, np. „Mówiące obrazki”, „Zabawy logopedyczne”, „LOGO-gry”, „Sfonem”.

W stosunku do dzieci całkowicie pozbawionych zdolności mówienia lub gdy ich mowa nie spełnia funkcji komunikacyjnych wprowadzamy wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania, np. piktogramy, Makaton, systemy znaków manualnych, fonogesty.

Efekty prowadzonej terapii to pozytywne zmiany rozwojowe w zakresie rozumienia mowy oraz spontanicznej aktywności słownej – od pojedynczych słów, poprzez zdania do mowy wiązanej, dialogowej i opowieściowej. Osoby niemówiące lub z różnymi ograniczeniami mowy nabywają umiejętności wyrażania swoich potrzeb, myśli, odczuć, przyswajania wiedzy, poznają wartości i normy społeczne.

dscn2561 dscn2566 dscn2564

 

 

 

 

 

 

Rewalidacja przez pracę

Uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy uczestniczą w różnorakich zajęciach rewalidacyjnych, w tym – w rewalidacji przez pracę.IMG_5762

Głównym celem tych zajęć jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju wychowanków. Służy temu zachęcanie uczniów do wszelkiej działalności manualnej.
Podczas lekcji poznają oni zatem różne techniki plastyczne. Nabywają nie tylko nowych umiejętności, na przykład szycia, sprzątania czy wyrobu biżuterii, ale również rozbudzają swą wyobraźnię, wrażliwość estetyczną i ciekawość poznawczą.

Prace wykonane przez naszych uczniów biorą udział w konkursach plastycznych, a także są sprzedawane podczas kiermaszów szkolnych.

IMG_5775 IMG_5793 IMG_5767 IMG_5766IMG_5761 IMG_5754

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cd.