Wyprawka Szkolna

www.wzór wniosku 2018 (do pobrania)

WYPRAWKA SZKOLNA DLA UCZNIÓW

225 zł – dla ucznia w zakresie dofinansowania zakupu podręczników-materiałów edukacyjnych do kształcenia specjalnego w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

  1. a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  2. b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Wnioski prosimy składać do dyrektora szkoły do 28 września (piątek).

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

  1. Rodzic lub prawny opiekun składa wniosek u dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2018/2019 w terminie do 28 września 2018 r. Wzór wniosku w załączniku.
  2. Do wniosku należy dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
  3. Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły.
  4. Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją Prezydentowi Miasta.
  5. Prezydent przekazuje środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych na rachunek bankowy szkoły.
  6. Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom środki finansowe na pokrycie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych – do wysokości przyznanej pomocy, po przedłożeniu dowodu zakupu, tj.:

– faktury, rachunku, paragonu,
– oświadczenia o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych (do oświadczenia o zakupie, o którym mowa powyżej, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”).