Oferta

WIZYTÓWKĄ  NASZEJ  PLACÓWKI  JEST  KOMPLEKSOWA  OFERTA  EDUKACYJNA

Logo ZSS2ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 w Łodzi składa się z:

 • Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 90

 • Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 90

 • Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1

Specjalizujemy się w kształceniu dzieci z wszystkimi stopniami niepełnosprawności umysłowej oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Przyjmujemy dzieci z całego regionu łódzkiego, które posiadają orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz skierowanie z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

PROWADZIMY:

 • oddział przedszkolny dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym, także z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • indywidualne lub grupowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo w stopniu głębokim
 • zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną  (zaburzenia narządu ruchu i narządów zmysłu)
 • zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • zajęcia edukacyjne  dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim
 • zajęcia nauczania indywidualnego
 • zajęcia terapeutyczne
 • zajęcia świetlicowe i pozalekcyjne dla wszystkich uczniów

PRZYGOTOWANI JESTEŚMY DO PRACY Z UCZNIAMI:

 • niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, współwystępującymi zaburzeniami rozwojowymi – niepełnosprawność ruchowa, zaburzenia narządów zmysłu, zespoły genetyczne
 • z innymi zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego o niewyjaśnionej etiologii

FORMY REALIZOWANEJ TERAPII:                                                  

 • pedagogiczna
 • logopedyczna z uwzględnieniem komunikacji alternatywnej
 • gimnastyka korekcyjna
 • integracja sensoryczna
 • stymulacja polisensoryczna
 • terapia EEG Biofeedback
 • terapia Tomatisa
 • terapia przez pracę
 • muzykoterapia
 • terapia przez sztukę
 • arteterapia

PRACUJEMY METODAMI:

 • metoda ośrodków pracy
 • metoda dobrego startu
 • metoda Montessori
 • metoda ruchu rozwijającego W.Sherborne
 • metoda aktywności M.Ch. Knillów
 • metoda P.Dennisona
 • metoda Shantali-masaż ciała
 • metoda wg. Castillo-Moralesa

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:

 • sportowe „Uczniowskiego Klubu Sportowego 90”
 • zajęcia na basenie i siłowni
 • zespołu teatralnego „ZOO”
 • koła dekoracyjno-pamiątkarskiego
 • koła komputerowego
 • koła plastycznego
 • koła techniczno-modelarskiego
 • zajęcia świetlicowe

BAZA DYDAKTYCZNA:

Sala gimnastyczna

 • pracownia diagnostyki i terapii EEG BIOFEEDBACK
 • sala do terapii sensorycznej
 • pracownia do terapii polisensorycznej – sala doświadczania świata
 • pracownie logopedyczne i terapii pedagogicznej
 • trzy nowoczesne pracownie informatyczne z projektu EFS ze stałym łączem internetowym
 • pracownie przedmiotowe z wyposażeniem multimedialnym z projektu EFS
 • dwie pracownie gospodarstwa domowego
 • nowoczesne pracownie przedmiotowe
 • pracownie dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy
 • świetlica szkolna
 • biblioteka multimedialna z projektu EFS
 • duża sala gimnastyczna
 • sala gimnastyki korekcyjnej z siłownią
 • dwa boiska szkolne
 • plac zabaw 
 • funkcjonująca własna stołówka szkolna
 • przyszkolny ogródek
 • gabinety: pielęgniarki, pedagoga i psychologa
 • parter szkoły przystosowany dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo


Swietlica szkolnaPracownia informatyczna