Projekty edukacyjne EFS

JUŻ OD KWIETNIA 2021 ROZPOCZYNAMY ZAJĘCIA POZALEKCYJNE „KOŁO KOMPUTEROWE Z UWZGLĘDNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA W CYBERPRZESTRZENI”
Czw. 15.45-16.45, Pt. 7.15-8.15 Prowadzący p. Robert Pietras – klasa VI SP
Pt. 12.45-13.45, Wt. 7.15-8.15 Prowadzący p. J. Bezak – klasa III SP
Pt. 7.15-8.15, Wt. 7.15-8.15 Prowadzący p. A. Kamalska – klasa Z8 SP
Zajęcia odbywać się będą w sali komputerowej nr 64 oraz 81.
Czas trwania zajęć: 15 godzin dydaktycznych

Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi realizuje od 1.09.2020 r. umowę nr RPLD.11.01.04-10-0012/19-00 z dnia 5 listopada 2020 r. o dofinansowanie projektu pn. „Razem dla terapii i usprawnienia w ZSS2” w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI. 1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie Xl.l.4 Kształcenie ogólne – Miasto Łódź, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W roku szkolnym: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 zaplanowano zajęcia dla uczniów:

 1. Zajęcia z zakresu DORADZTWA ZAWODOWEGO (w tym 2 godziny indywidualnego doradztwa, 10 godzin zajęć grupowych, udział w 4 wyjazdach do WTZ/podmiotów ekonomii społecznej)
  – dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1
 2. Zajęcia grupowe komputerowe rozwijające kompetencje cyfrowe pn. KOŁO KOMPUTEROWE,
  Z UWZGLĘDNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA W CYBERPRZESTRZENI (15 godzin)
  – dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 90 i Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1 
 3. Zajęcia grupowe wspierające uczniów z wykorzystaniem TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (20 godzin) – dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 90 (klasy I-IV)
 4. Indywidualne zajęcia z zakresu INDYWIDUALNEJ TERAPII PEDAGOGICZNEJ (30 godzin)
  – dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 90 (klasy I-III)
 5. Indywidualne zajęcia wspierające uczniów z wykorzystaniem STYMULACJI POLISENSORYCZNEJ,
  W TYM BAZALNEJ (30 godzin) – dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 90, w tym zespoły rewalidacyjno-wychowawcze – uczniowie z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 6. Indywidualne zajęcia z wykorzystaniem TERAPII METODĄ A. TOMATISA (60 godzin)
  – dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 90 (klasy IV-VIII)
 7. Indywidualne zajęcia z wykorzystaniem TERAPII METODĄ EEG BIOFEEDBACK (60 godzin)
  – dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 90 (klasy IV-VIII) 

W związku z realizacją projektu nauczyciele podniosą swoje kwalifikacje zawodowe:

 1. Szkolenie dla RADY PEDAGOGICZNEJ Terapia behawioralna w teorii i praktyce
 2. Szkolenie dla RADY PEDAGOGICZNEJ Indywidualny Program Terapeutyczno-Edukacyjny
 3. Szkolenie dla RADY PEDAGOGICZNEJ  Wprowadzenie do komunikacji alternatywnej
 4. Szkolenie dla RADY PEDAGOGICZNEJ  Wprowadzenie do treningu umiejętności społecznych
 5. Szkolenie Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwojowymi –
  Profil Psychoedukacyjnych PEP-R E.Schoplera
 6. Szkolenie DODATKOWE Diagnoza funkcjonalna młodzieży i dorosłych z zaburzeniami rozwoju TTAP/
 7. Szkolenie DODATKOWE Metoda werbo-tonalna
 8. Szkolenie DODATKOWE Logorytmika w teorii i praktyce
 9. Szkolenie DODATKOWE ACC komunikacja wspomagająca i alternatywna
 10. STUDIA PODYPLOMOWE w zakresie integracji sensorycznej

Regulamin naboru uczniów i nauczycieli do projektu – luty 2021.

Regulamin rekrutacji do udziału w projekcie


 

 

 

 

Archiwum zajęć w ramach projektów realizowanych w szkole

Rozkład zajęć EFS. 

Zajęcia EFS