Stowarzyszenie – KAROLEWSKA

Karolewska miet

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada lecz przez to kim jest,

nie przez to co ma lecz przez to czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN „KAROLEWSKA”

ul. Karolewska 30/34

90-561 Łódź

stowarzyszenie_karolewska@wp.pl

http://www.zss2.edu.pl/

Tel. 42 635 – 17 – 88

KRS: 0000457314

REGON: 101587033

NIP: 727-27-88-968

BANK BGŻ S.A.:    53 2030 0045 1110 0000 0317 3670

 Zarząd:

Prezes – p. Ewa Grzelak
Wiceprezes – p. Marzena Pruk
Skarbnik – p. Beata Nowakowska
Sekretarz – p. Anna Kamalska
Członek – p. Dorota Niewola
Członek – p. Ilona Olczyk

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – p. Wojciech Bednarek
Z-ca  Przewodniczącego– p. Izabela Mikina
Członek – p. Robert Pietras

Podstawowe cele działalności Stowarzyszenia Na Rzecz osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „KAROLEWSKA” to:

  1. Niesienie  wszechstronnej i wielopłaszczyznowej pomocy osobom niepełnosprawnym oraz  ich rodzinom.
  2. Skupienie lokalnego  społeczeństwa wokół spraw związanych z rozwojem i promocją placówki kształcenia  specjalnego przy ul. Karolewskiej 30/34 w Łodzi.
  3. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, upowszechnianie i ochrona ich praw, integracji społecznej i aktywizacji zawodowej.
  4. Podejmowanie  działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin mających szczególnie trudną sytuację życiową  w zakresie  edukacji, rehabilitacji, opieki, wychowania i profilaktyki.
  5. Podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych ze środowisk      marginalizowanych
  6. Prowadzenie  edukacji społecznej i działalności wspierającej oświatę, kulturę,  ekologię, sport, wypoczynek i profilaktykę zdrowia osób niepełnosprawnych.
  7. Prowadzenie wszechstronnej  pomocy edukacyjnej, finansowej, rzeczowej, rehabilitacyjnej,  psychologicznej, wspierającej   i  specjalistycznej  osobom      niepełnosprawnym i ich rodzinom.
  8. Upowszechnianie  kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku dla osób  niepełnosprawnych.
  9. Prowadzenie szkoleń  w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, terapeutów, rehabilitantów,  logopedów oraz innych osób pracujących z podopiecznymi  Stowarzyszenia.
  10. Nawiązywanie i  propagowanie krajowej i międzynarodowej współpracy w ramach ustalonych  celów statutowych, rozpowszechnianie wiedzy z zakresu światowych osiągnięć  w dziedzinie szeroko rozumianego leczenia niepełnosprawności.